Adatkezelési Tájékoztató

a drogfokuszpont.hu; ellataskereso.hu; bevaltgyakorlat.hu és az upsz.drogfokuszpont.hu portálokhoz

 

1. Az adatkezelési tájékoztató célja:

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 európai parlamenti és tanácsi (EU) rendelet (a továbbiakban: GDPR) III. fejezetében, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) foglaltak szerinti tájékoztatás megadása, figyelemmel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok megismerésének rendjéről szóló 26/2019. (VIII.15.) EMMI utasításban foglaltakra.

2. Az Adatkezelő megnevezése:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

Postafiók címe: 1884 Budapest, Pf. 1

Tel: + 36 1 795 1200

E-mail: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei:

Orbánné dr. Nagy Edit

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Postacím: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

E-mail: adatvedelmi.tisztviselo@emmi.gov.hu

Tel: +36 (1) 795 9118

4. Az Adatfeldolgozó(k) megnevezése: SmartArts Bt. (2045 Törökbálint, Volf György u. 4.)

5. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok:

 1. A drogfokuszpont.hu portál esetében: A tűcsere adatgyűjtésben részt vevő, Nemzeti Drog Fókuszponttal együttműködési megállapodást kötött tűcsere szolgáltatók kijelölt kapcsolattartói (érintett) esetében: név, telefonszám, e-mail cím.
 2. Az ellataskereso.hu portálon szereplő szervezetek esetében: a szervezetek által kapcsolattartásra megadott telefonszám, e-mail cím, kapcsolattartó (érintett) neve.
 3. Az upsz.drogfokuszpont.hu portál regisztrált felhasználói (érintett) esetében: a felhasználók neve, telefonszáma, e-mail címe.
 4. A drogfokuszpont.hu; ellataskereso.hu; bevaltgyakorlat.hu és az upsz.drogfokuszpont.hu honlapok látogatói, felhasználói (érintett) esetében: IP cím

6. Az adatkezelés célja:

A portálokhoz adatgyűjtésben résztvevőként vagy szakértői hálózat tagjaként kapcsolódó szervezetek kijelölt kapcsolattartói esetében: kapcsolattartás a Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ (Nemzeti Drog Fókuszpont – REITOX national focal point) 28/2004. (II. 28.) Korm. rendeletben, 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendeletben és az Európai Parlament és a Tanács 1920/2006/EK rendeletében (2006. december 12.) meghatározott feladatainak ellátása érdekében;

Az ellataskereso.hu portálon közétett szervezeti kapcsolati adatok esetében: az ellátáshoz való jutás elősegítése a 28/2004. (II. 28.) Korm. rendeletben és a 80/2013. (X. 16.) OGY határozatban foglaltak érdekében.

A drogfokuszpont.hu; ellataskereso.hu; bevaltgyakorlat.hu és az upsz.drogfokuszpont.hu honlapok látogatóinak, felhasználóinak IP címe tekintetében: Az IP cím adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük kizárólag statisztikai célból történik. Az Adatkezelő a megjelölt céltól eltérő célra személyes adatokat nem kezel.

7. Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja, azaz az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

8. Az adatkezelés időtartama:

A drogfokuszpont.hu, ellataskereso.hu és az upsz.drogfokuszpont.hu  portálok tekintetében kezelt név, e-mail cím és telefonszámok esetében az adatkezelés időtartama az új kapcsolattartó kijelöléséig, a drogfokuszpont.hu; ellataskereso.hu; bevaltgyakorlat.hu és az upsz.drogfokuszpont.hu honlapok látogatóinak IP címe esetében 2022. december 31.-ig tart.

9. A személyes adatok címzettje(i), illetve a címzettek kategóriái: SmartArts Bt. (2045 Törökbálint, Volf György u. 4.) adatfeldolgozó; az 5.2 pontban felsorolt adatok esetében a portál látogatói, felhasználók.

10. Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezetnek:

A honlapokon kezelt adatok nem kerülnek továbbításra harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

  11. Az érintett jogai:

Az érintett jogait részletesen a GDPR 12-22. cikke, illetve az Infotv., valamint a 26/2019. (VIII. 15.) EMMI utasítás szabályozza.

11.1. Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát térítésmentesen az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

11.2. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

11.3. Személyes adat törléséhez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha annak a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében rögzített valamely feltétele fennáll.

11.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok helyességét;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 4. az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

11.5. Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

11.6. A tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

11.7. Az érintetti jogok gyakorlásának közös szabályai

A 11. pont szerinti kérelmek teljesítését az Adatkezelő nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A tájékoztatás és intézkedés díjmentes. Abban az esetben azonban, ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 1. a) ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 2. b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az érintett jogai érvényesítésére irányuló kérelmeket postai vagy elektronikus címen lehet benyújtani az Adatkezelő tdi.jelentes@emmi.gov.hu vagy drogfokuszpont@emmi.gov.hu elérhetőségein.

Személyes adatai kezeléséhez és jogai gyakorlásához kapcsolódó kérdésekben az érintett az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez is fordulhat.

12. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technikai megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

 1. a) a bizalmasságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 2. b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 3. c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolat eszközök.

13. Jogorvoslat

 Amennyiben a Tájékoztató 11. pontjában meghatározott eljárások nem vezettek eredményre vagy az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, az érintett a GDPR 77. cikke alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt tehet, továbbá a 79. cikke szerint polgári pert kezdeményezhet. A per elbírálása az Adatkezelővel szemben a Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó u. 27.) hatáskörébe tartozik, azonban a per – az érintett választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Elektronikus postacím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://www.naih.hu/

A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:

https://birosag.hu/torvenyszekek

14. Jelen tájékoztatóban nem szabályozott kérdések

A jelen tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a GDPR, illetve az általa megengedett esetekben, kisegítő jelleggel az Infotv. szabályai, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.